Wat we bieden

We leveren een volledig beheerpakket dat bestaat uit commercieel en technisch beheer, financiën en administratie.

De commerciële kant

 • Advies over de benodigde/gewenste inventaris.
 • Begeleiding van de kandidaten bij bezichtigingen.
 • Wij kunnen onderhandelen met kandidaten namens en in overleg met u.  ¹
 • Het opstellen van de huurovereenkomst in Engels of Nederlands.
 • Wij schrijven de huurder aan wanneer de overeenkomst afloopt. Tevens zullen we de huurders inlichten over eventuele nieuwe bezichtigingen om een leegstand te beperken.

De technische zaken

 • Inspectie van uw object. Bij aanvang van de huurperiode zal door ons een inspectierapport met foto’s worden gemaakt. Bij de eindinspectie zullen we samen met de huurder en verhuurder het inspectierapport weer doornemen. Geconstateerde beschadigingen, nalatigheden en of vermissingen zullen in het eindrapport vermeld worden en we zullen een (financieel) overzicht maken voor de ex-huurders en de verhuurder (zie tevens financieel beheer). ²
 • Het aanmelden en behandelen van storingen en technische onvolkomenheden. 
Bij gewenst onderhoud of noodzakelijke reparatie ontvangt u een rapportage met kosten overzicht. Alle schade of meldingen welke gevolg zijn van nalatig handelen, storm, braak, wateroverlast of iets dergelijks zal door ons gesignaleerd en verholpen worden. Wij stellen de verhuurder hiervan op de hoogte en er zal gekeken worden hoe het snel en correct kan worden afgehandeld. Bij schade ontvangt u een kostenberekening en indien van toepassing een verrekening met de borgsom.
 • Het namens de eigenaar/verhuurder verstrekken van onderhoudsopdrachten.
 Bij aanvang van een huurovereenkomst wordt hiertoe een  limietbedrag  overeengekomen dat ons bevoegt te handelen zonder voorafgaand overleg met de eigenaar/verhuurder. Zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen één of meerdere offertes met het daarbij behorende advies worden voorgelegd. Indien er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, zullen we erop toezien dat dit goed en efficiënt gebeurt.
 • Wij regelen dat uw object professioneel wordt schoongemaakt bij einde huurovereenkomst, de kosten van de eind-schoonmaak zullen worden doorberekend aan de de huurder, en in de meeste gevallen worden verrekend met de borg.
 • Het controleren van leegstaande panden. 
Indien een pand leeg staat wegens langere afwezigheid van de huurder of omdat het niet verhuurd is kunnen wij het pand periodiek controleren.
 • Wij houden per object een dossier bij.
 De opgevraagde offertes, schademeldingen en inspectierapporten worden bij einde huurovereenkomst digitaal bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Financiën en administratie

 • Het incasseren van de waarborgsom en de maandelijkse huurgelden. Het ontvangen, verwerken en bewaken van een tijdige huurbetaling. Tevens het verzenden van aanmaningen indien er sprake is van achterstallige betalingen.
 • Het overzetten van contracten van diverse leveringen zoals energie.
 • Het verrekenen van geconstateerde nalatigheden, beschadigingen en of vermissingen. Aan het einde van de huurperiode zullen deze verrekend worden met de waarborgsom.
 • Het aanpassen van de jaarlijkse huurprijs-wijziging. De huurprijs kan jaarlijks op voorstel van de verhuurder aangepast worden, zoals dat jaarlijks door de minister van VROM wordt vastgesteld. We zullen deze wijziging schriftelijk aankondigen bij de huurders en vervolgens jaarlijks doorvoeren.
 • Het berekenen van het deel van de waarborgsom dat moet worden terugbetaald aan de ex-huurder bij einde huurovereenkomst. Aan het einde van de huurperiode zal er een verrekening plaatsvinden met de ex-huurders. We maken de eventuele eindafrekening voor de energie die we verrekenen met de ex-huurders, tevens zal een analyse gemaakt geworden met betrekking tot het betalingsgedrag van de huurder.

¹ We hebben door 15 jaar ervaring in verhuur aan vooral expats een uitgebreid netwerk opgebouwd en zullen in vele gevallen een geschikte huurder kunnen voorstellen. Wij kunnen in dat geval bemiddelen tussen verhuurder en kandidaat. Als de huurder door een ander bemiddelingsbureau wordt aangeleverd zullen zij kosten aan de verhuurder in rekening brengen.

² Indien verhuurder al een huurder heeft en u ons het beheer wil laten doen, zullen we ten allen tijde een inspectierapport opmaken (ook indien dat al is gedaan), ook al loopt de huur al. Een en ander om ons bekend te maken met de woning, om misverstanden bij het einde van de huurovereenkomst voor te zijn en het overzicht te behouden gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.